Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van de activiteit in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van de ingevoerde activiteit. Zeker als het aantal activiteiten toeneemt en de verschillen klein zijn (of als dezelfde activiteit onder een andere naam voor verschillende klanten wordt uitgevoerd), helpt een goede beschrijving om ze beter van elkaar te kunnen onderscheiden.
 
3

Afhandeltijd

 
In dit kader kunt u via vier items aan de afhandeltijd  een waarde toekennen:
 
De gemiddelde afhandeltijd
Dit is de uitgangswaarde die voor wat betreft het uitvoeren van deze activiteit bij de simulatie zal worden gebruikt. De daadwerkelijke afhandeltijd kan hiervan, als gevolg van de effecten van ervaring en/of motivatie, afwijken. Let erop dat u de juiste waarde bij de gekozen tijdeenheid invoert.
 
De standaardafwijking van de afhandeltijd (σ)
Kijk hier voor uitleg over de standaardafwijking.
 
Het patroon
U kunt hier kiezen uit een normale verdeling of een scheve verdeling. Kijk hier voor meer uitleg over verdelingen.
 
De normtijd
Vul hier de tijd in die u als norm stelt voor een afhandeling onder normale omstandigheden. Let erop dat u de juiste waarde bij de gekozen tijdeenheid invoert. Deze tijd zal in de rapportage worden gebruikt om de kans te bepalen dat de afhandeltijd van de betreffende activiteit de norm overschrijdt.
 
4

Hersteltijd fouten

 
In dit kader kunt u via vier items aan de afhandeltijd  een waarde toekennen:
 
De gemiddelde hersteltijd
Dit is de uitgangswaarde die, voor wat betreft het herstellen van fouten bij de geselecteerde activiteit, binnen de simulatie zal worden gebruikt. De daadwerkelijke hersteltijd kan hiervan, als gevolg van de effecten van ervaring en/of motivatie, afwijken. Let erop dat u de juiste waarde bij de gekozen tijdeenheid invoert.
 
De standaardafwijking van de hersteltijd (σ)
Kijk hier voor uitleg over de standaardafwijking.
 
De hersteltijd van fouten is in SILVI altijd normaal verdeeld.
 
5

Bedrijfsgebonden activiteit

 
Als een activiteit bedrijfsgebonden is dan wil dat zeggen dat hij alleen kan worden uitgevoerd door iemand die binnen het bedrijf aanwezig is. Medewerkers die (een deel van hun tijd) thuis of elders werken kunnen bedrijfsgebonden activiteiten op die momenten niet afhandelen.
 
Vink het selectieveld aan als de geselecteerde activiteit bedrijfsgebonden is.
 
6

Goederenverplaatsing

 
Als bij een activiteit goederen worden verbruikt, gebruikt of bewerkt dan ontstaan als gevolg hiervan goederenverplaatsingen. We geven hier meer uitleg over de mogelijkheden rond goederenverplaatsing.
 
Vink het selectieveld aan als door de geselecteerde activiteit goederenverplaatsing onstaat.
 
7

Dummytaak

 
Als een activiteit bepaalt (beslissing) welke vervolgstappen moeten worden genomen, maar zelf niet uitgevoerd hoeft te worden dan kun je de activiteit het label dummytaak meegeven. In de simulatie worden er dan geen resources aan gekoppeld.
 
Vink het selectieveld aan als de geselecteerde activiteit geen uitvoering nodig heeft.
 
8

Blackbox afhandeling

 
Als een activiteit uitgevoerd moet worden door resources die niet tot de scope van het project behoren, dan kun je de activiteit het label blackbox afhandeling meegeven. Exact na de ingestelde afhandeltijd is de activiteit dan uitgevoerd, zonder dat er beslag is gelegd op de resources binnen het project.
 
Vink het selectieveld aan als de geselecteerde activiteit uitgevoerd moet worden door resources buiten de scope van het project.
 
9

Winst elders werken

 
Als een activiteit buiten het bedrijf gemiddeld sneller wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld concentratiewerk dat door thuiswerkers wordt verricht) dan kan hier worden aangegeven in welke mate dat het geval is.
 
10

Materiaalkosten

 
Als bij de uitvoering van een activiteit materialen worden verbruikt, dan kunnen de gemiddelde materiaalkosten hier worden ingevoerd. Deze kosten worden dan ook meegenomen in de kostprijscalculatie bij de rapportage.