Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Naam

 
Vul hier de naam van het proces in. Als u de naam wijzigt dan verandert de vermelding in het linker kader mee.
 
2

Beschrijving

 
In dit veld kunt u eventueel een beschrijving opnemen van het ingevoerde proces. Zeker als het aantal processen toeneemt en de verschillen klein zijn (of als een proces onder een andere naam voor verschillende klanten wordt uitgevoerd), helpt een goede beschrijving om ze beter van elkaar te kunnen onderscheiden.
 
3

Verkoopprijs

 
Vul in dit veld de prijs in die u intern en/of extern in rekening kunt brengen. Deze waarde wordt gebruikt bij de financiële analyse en de berekening van de return on investment van investeringen.
 
4

Afhandeltijd klacht

 
Aan de hand van de ingevoerde kwaliteitsnormen van een proces komen er binnen een simulatie wellicht klachten binnen over de geleverde prestaties. In dit veld geeft u aan hoeveel minuten elke van de betrokken resources gemiddeld bezig is met het afhandelen van een klacht.
 
5

Categorieën

 
Via dit kader kunt u het geselecteerde proces opdelen in vier categorieën, elk voorzien van een eigen prioriteit, kans en service window. Hier onder geven we meer informatie over deze drie items:
 
Prioriteit
SILVI kent standaard 4 prioteitscategorieën: kritiek, hoog, middel en laag. De simulator zal hier rekening mee houden en processen met een hoge prioriteit bij de afhandeling voorrang geven op processen met een lage(re) prioriteit. Voer hiertoe een getal tussen 1 en 5 in het kader Prio ... in. Hierbij geldt: hoe lager het getal, hoe hoger de prioriteit.
 
Kans %
De kans dat het geselecteerde proces tijdens de simulatie in de betreffende categorie valt. Let erop dat de som van de vier kansen altijd exact 100% bedraagt.
 
Service window
Selecteer hier het service window voor de betreffende categorie. Aan een proces uit de categorie Prio kritiek kan een ander service window (bijvoorbeeld 24x7 afhandeling) gekoppeld zijn dan aan processen uit een categorie met een lagere prioriteit (bijvoorbeeld 5x9 uitvoering)
 
6

Template

 
Als u wilt dat een (nieuw) proces wordt gevuld met dezelfde activiteiten als die van een bestaand (referentie)proces, dan kunt u dat referentieproces in dit keuzeveld selecteren. Voorwaarde hierbij is wel dat het referentieproces als template mag worden gebruikt (zie punt 7) anders verschijnt het niet in de lijst.
 
7

Proces als template gebruiken

 
Door dit veld aan te vinken geeft u aan dat het geselecteerde proces als referentieproces kan dienen voor andere processen (zie punt 6).